Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS (2022 M.)

Feed
2022-03-01
-
2022-04-29
Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m.)
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) greitu metu paskelbs kvietimą "Investicijos į miškininkystės techologijas" Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos...   Daugiau


INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS (2020 M. II)

Feed
2020-12-01
-
2020-12-30
INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS
Nacionalinė mokėjimo agentūra nuo 2020-12-01 planuoja paskelbti kvietimą teikti paraiškas pagal Lietuvos KP 2014–2020 m. programos priemonės „INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO...   Daugiau


ES PARAMA MIŠKO VEISIMUI 2017 m.

Feed
2017-08-01
-
2017-09-29
PRIEMONĖ „MIŠKO VEISIMAS (2017 M.)“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų...   Daugiau


 

INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS 2017 m.

Feed
2017-08-01
-
2017-09-29
„Investicijos į miškininkystės technologijas“ 2017 m.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų...   Daugiau


PRIEMONĖ „MIŠKAMS PADARYTOS ŽALOS PREVENCIJA IR ATLYGINIMAS (2017 M.)“


MIŠKAMS PADARYTOS ŽALOS PREVENCIJA IR ATLYGINIMAS (2017 M.)“

Pradėti:2017-08-01
Pabaiga:2017-09-29

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“
Priemonės tikslas:
- bioįvairovės, aukštos gamtinės vertės medynų atkūrimas ir išsaugojimas;
- veiklų, prisidedančių prie aplinkai palankių ūkininkavimo sistemų, augalijos ir gyvūnijos zonų miškuose kūrimo ir (arba) jų priežiūros gerinimo, skatinimas;
- anglies dvideginio absorbavimas ir jo emisijos miškininkystės srityje mažinimas.

Tinkami pareiškėjai pagal šią priemonę:
•privačių ir valstybinių miškų valdytojai.
•Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Remiamos veiklos:

• miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas;
• miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas;
• stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
• miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimo išlaidos:
1. miškų priešgaisrinės apsaugos tikslais įrengiami ir (arba) rekonstruojami miško keliai su žvyro danga;
2. atvirų vandens paėmimo vietų įrengimas ir (arba) rekonstrukcija;
3. naujų miško priešgaisrinių juostų įrengimas ir esamų priežiūra;
• miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimo ir gerinimo išlaidos:
1. detektoriai;
2. duomenų perdavimo sistemos;
3. detektorių valdymo pultai ir jų apsauginės sistemos;
4. programinė įranga;
5. stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo išlaidos;
6. bendrosios išlaidos.

Paramos dydis ir finansavimo intensyvumas

Kvietimui numatytas finansavimas: 2 124 279 Eur
Paramos maksimalus dydis pareiškėjui: 200 000 Eur;

Finansavimo intensyvumas:
- miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas- 70proc.
- miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas- 70proc.
- stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas- parama skiriama, mokant vienkartinę miško atkūrimo išmoką, apskaičiuojamą kiekvienam miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties:
Medžių rūšys Miško atkūrimo išmoka, Eur už ha
Paprastoji pušis 1789
Paprastoji eglė 1563
Karpotasis ir plaukuotasis beržai 1411
Juodalksnis 1433
Europinis maumedis 2353
Paprastasis klevas, paprastasis uosis, kalninė guoba, paprastasis skirpstas, paprastoji vinkšna 2976
Mažalapė liepa 3066
Bekotis ir paprastasis ąžuolai, paprastasis bukas 3657
Pastabos:
1. Į miško atkūrimo išmoką įtrauktos ir miško priežiūros sąnaudos vieneriems metams, nelikvidinės medienos sutvarkymo išlaidos.
2. Atkuriant medžių rūšimis, nenurodytomis lentelėje, taikoma mažiausia miško atkūrimo išmoka (1411 Eur už ha).
3. Vieno hektaro miško atkūrimo išmoka apskaičiuojama vadovaujantis Miško želdinimo ir žėlimo projektuose nurodytomis želdinių rūšinės sudėties formulėmis, išskaičiuojant išmokų dalis pagal formulėse nurodytus medžių rūšių kiekius, išreikštus skaičiais nuo 1 iki 10. Pvz.: pagal formulę 7B3E vieno hektaro miško atkūrimo išmoka apskaičiuojama taip: 70 proc. paprastojo arba plaukuotojo beržo miško atkūrimo išmokos (987,7 Eur) + 30 proc. paprastosios eglės miško atkūrimo išmokos (468,9 Eur) = 1456,6 Eur/ha.
4. Vieno hektaro miško atkūrimo išmoka iš dalies apaugusiame plote apskaičiuojamas vadovaujantis Miško želdinimo ir žėlimo projektuose nurodytomis želdinių rūšinės sudėties formulėmis ir želdinamame plote esančių savaiminukų kiekiu, išskaičiuojant proporcingas išmokų dalis. Pvz., pagal formulę 7P3B esant 2000 vnt. paprastosios pušies savaiminukų ir papildomai sodinant 2000 vnt. paprastosios pušies sodmenų, vieno hektaro paprastųjų pušų miško atkūrimo išmoka mažinama proporcingai savaiminukų kiekiui, t. y. 50 procentų. Atitinkamai formulėje nurodytas paprastosios pušies koeficientas (7) taip pat mažinamas 50 proc. ir vieno hektaro paprastųjų pušų miško atkūrimo išmoka būtų 626,15 Eur., o bendra pagal formulę 7P3B paskaičiuota miško atkūrimo išmoka būtų: 70 proc. paprastųjų pušų miško atkūrimo išmoka esant 50 proc. paprastosios pušies savaiminukų (626,15 Eur) + 30 proc. beržų miško atkūrimo išmoka (423,3 Eur) = 1049,45 Eur/ha.

Projektų atrankos kriterijai ir balai:
1.1. pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) spygliuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 20 balų;
1.2. pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) lapuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 15 balų;
2. atkuriamas didesnis pažeisto miško plotas:
2.1. nuo 3 ha iki 10 ha imtinai – skiriama 10 balų;
2.2. daugiau kaip 10 ha – skiriama 20 balų;
3. pareiškėjas yra privataus miško valdytojas – skiriama 20 balų;
4. pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (taikoma, kai paramos prašoma prevencinėms priemonėms), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui skiriamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
5. prevencinės priemonės diegiamos didelės gaisrų rizikos teritorijose – skiriama 20 balų;
6. pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Nesurinkus privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Jei reikia pagalbos ruošiant dokumentus, kviečiame kreiptis:
el. paštu: vida@oiv.lt
telefonu: +370 69994315Grįžti į peržiūrą