Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI (VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONAS)

Feed
2022-11-11
Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)
Kviečiame ruoštis artėjančiam kvietimui Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) Kvietimas skirtas paskatinti pramones įmones padidinti energijos vartojimo...   Daugiau


PRIEMONĖ „ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT+“ 2019 m.

Feed
2019-12-18
-
2020-04-20
PRIEMONĖ "ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT" Nr.4, Nr.5
Administruojanti institucija: Lietuvos verslo paramos agentūra Kvietimas skirtas Nr. 4 (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms). Kvietimas skirtas Nr. 5 (didelėms pramonės įmonėms). Priemonės...   Daugiau


PRIEMONĖ "AUDITAS PRAMONEI LT" (2018 M.)

Feed
2018-06-25
-
2018-08-27
PRIEMONĖ "AUDITAS PRAMONEI LT" NR.3
Lietuvos verslo paramos agentūra 2018-06-25 paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę "Auditas pramonei LT" (3 kvietimas). Paraiškos bus renkamos 2 mėnesius, iki 2018-08-27. Kvietimo biudžetas:...   Daugiau


PRIEMONĖ „ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT+“ 2017 m.

Feed
2017-07-24
-
2017-12-15
PRIEMONĖ „ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT+“
Administruojanti institucija: Lietuvos verslo paramos agentūra Kvietimas skirtas Nr. 2 (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms). Kvietimas skirtas Nr. 3 (didelėms pramonės įmonėms). Priemonės...   Daugiau


PRIEMONĖ „BIOKURO PANAUDOJIMO SKATINIMAS ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI“ 2017 m.


PRIEMONĖ „BIOKURO PANAUDOJIMO SKATINIMAS ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI“ 2017 m.

Pradėti:2017-09-29
Pabaiga:2017-12-29

Administruojanti institucija: Lietuvos verslo paramos agentūra

Priemonės tikslas: užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą bei paskatinti didesnį biokuro naudojimą centralizuoto tiekimo sistemose.

Tinkami pareiškėjai
- Šilumos tiekėjai;
- nepriklausomi šilumos gamintojai, eksploatuojantys iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius;
- pareiškėjai neturi būti sunkumus patiriančios įmonės.
Partneriai: negalimi.

Remiama veikla

Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW šiluminės galios) įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse, pakeičiant iškastinį kurą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje.

Projektas negali būti įgyvendinamas centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose biokuro dalis šilumos gamybos kuro balanse sudaro daugiau kaip 70 procentų. Biokuro dalis šilumos gamybos kuro balanse (praėjusių trejų metų vidurkis iki paraiškos pateikimo) nustatoma vadovaujantis pagrįstais duomenimis, pateiktais investicijų projekte ir (ar) pridedamais dokumentais (pvz.: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ar kitos kompetentingos institucijos skelbiamais duomenimis (nuoroda), pateiktomis pažymomis ir kt.)

Tinkamos finansuoti išlaidos

- papildomos šilumos gamybos įrenginio išlaidos, kurių reikia vieno ar kelių energijos gamybos vienetų įrengimui, išplėtimui, atnaujinimui, kad jie veiktų kaip didelio energinio efektyvumo centralizuoto šilumos tiekimo sistema, palyginti su įprastais šilumos gamybos įrenginiais*
*t. y.: 4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“ – kompiuterinės technikos, programinės įrangos, susijusios su biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio valdymu, tiesiogiai projekto veiklai(-oms) vykdyti reikalingos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir kitas tiesiogiai susijusias išlaidas).

Paramos dydis ir intensyvumas

Paramos dydis: minimali suma: 25 000 €; maksimali suma: 2 200 000 €.
Finansavimo intensyvumas:
• 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė.
• 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė.
• 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra maža arba labai maža įmonė.


Atrankos kriterijai ir balai

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų sumažėjimas.

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kuriuos įgyvendinus, daugiau sumažinami šiltnamio efektą sukeliančių dujų (tonos anglies dioksido (t CO2) ekvivalento) metiniai išmetimai. Išmetimų sumažėjimas apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp išmetimų iki paraiškos pateikimo (trijų kalendorinių metų vidurkis iki paraiškos pateikimo) ir planuojamų išmetimų įgyvendinus projektą.
Balų skaičiavimas. Įgyvendinus projektą, planuojamas išmetimų sumažėjimas (toliau - C):
1) C < 500 tonų anglies dioksido (t CO2) ekvivalento (0 balų);
2) 500 C < 5 000 tonų anglies dioksido (t CO2) ekvivalento, balai apskaičiuojami pagal formulę:

Y = 5 C / 5000

kur:
Y – balų skaičius;
C – planuojamas metinių išmetimų sumažėjimas
3) C 5 000 tonų anglies dioksido (t CO2) ekvivalento (5 balai).

2. Šilumos gamybos kuro balansas.

Aukštesni balai suteikiami projektams, įgyvendinamiems centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose biokuro dalis šilumos gamybos kuro balanse (praėjusių trijų metų vidurkis iki paraiškos pateikimo) sudaro mažesnę dalį.
Balų skaičiavimas.
Biokuro dalis centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje (toliau – X):
1) X > 70 procentų (0 balų);
2) 60 ≤ X ≤70 procentų (3 balai);
3) X < 60 procentų, balai apskaičiuojami pagal formulę:

Z = 3 + 2 ∙ (60 – X) / 60

kur:
Z – balų skaičius;
X - biokuro dalis centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje.

3. Projektas prisideda prie konkrečios integruotos teritorijų vystymo programos (toliau – ITVP) tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

Balai bus suteikiami projektams, kurie prisidės prie konkrečios ITVP tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Bus vertinama, ar projektas yra įgyvendinamas tikslinėje teritorijoje arba su tiksline teritorija susietoje teritorijoje ir prisideda prie bent vieno konkrečioje ITVP nustatyto rezultato rodiklio pasiekimo. Jeigu projektas įgyvendinamas tikslinėje teritorijoje arba teritorijoje, susietoje su tiksline teritorija ir prisideda prie bent vieno konkrečioje ITVP nustatyto rezultato rodiklio pasiekimo, bus skiriami balai.

Minimali privaloma surinkti balų suma: 20 balų.

Reikalingi dokumentai

- Nustatytos formos paraiška;
- investicijų projektą kartu su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle (.xlsx formatu);
- šilumos tiekimo licenciją išdavusios institucijos išduotos šilumos tiekimo licencijos ir jų priedų kopijos. Jei pareiškėjas yra nepriklausomas šilumos gamintojas – prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų kartu su priedais, kopijos;
- pareiškėjui, kuriam šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) arba pareiškėjui, kuriam yra taikoma reguliuojama kainodara, – Komisijos nutarimo investicijų sąrašo derinimo arba nutarimo dėl investicijų projekto derinimo, apimančio projekte numatytas investicijas, išrašą, patvirtintą įmonės vadovo parašu, ar kopiją. Išrašą arba kopiją pareiškėjas turi pateikti su paraiška arba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškos pateikimo;
- nuosavybės ir kitas daiktines pareiškėjo teises į nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas projekto metu, ir sutikimą, jei taikoma;
- pareiškėjui, ne nuosavybės teise valdančiam nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, – susitarimą su turto savininku dėl projekto įgyvendinimo;
- dokumentus, jų nuorašus arba kopijas apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus;
- informaciją apie gautą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius;
- informaciją apie valstybės pagalbą projektui;
- dokumentus, jų nuorašus arba kopijas patvirtinančius, kad pareiškėjas eksploatuoja keičiamus iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, gaminančius šilumos energiją, kuri yra perduodama į centralizuoto šilumos tiekimo sistemą;
- pagrindžiančius dokumentus (parengtas investicijų projektas su sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle, dokumentus, įrodančius projekto biudžeto pagrįstumą (projektinės sąmatos arba techniniai projektai, arba ne mažiau kaip trys tiekėjų komerciniai pasiūlymai, arba nuorodos į rinkoje galiojančias kainas, arba galimybių studijos ir pan.);
- smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją (netaikoma, kai pareiškėjas yra didelė įmonė);
- pareiškėjo patvirtintų paskutinių trejų ataskaitinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinius (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui);
- įrodymus, kad turi stabilius ir pakankamus finansų išteklius, gali užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo savo lėšomis. Pareiškėjo nuosavų lėšų šaltiniai turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankamai realūs paraiškos pateikimo metu. Pakankamai apibrėžtais, patikimais ir tinkamais nuosavų lėšų finansavimo šaltiniais gali būti laikoma:
* banko paskola. Tokiu atveju su paraiška pateikiama pažyma, kurioje nurodytas banko sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, esant ar įvykdžius tam tikras sąlygas. Pasirašytos kredito sutarties kopija turės būti pateikta iki projekto sutarties pasirašymo datos;
* pareiškėjo piniginės lėšos. Tokiu atveju su paraiška pateikiamas sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio(-ios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriais nutarta projekto įgyvendinimui skirti tam tikrą juridinio asmens lėšų sumą;
* savininko ir (ar) dalyvių piniginiai įnašai. Tokiu atveju su paraiška pateikiamas savininko ir (ar) dalyvių sprendimas (susirinkimo protokolo kopija) skirti konkrečią lėšų sumą projektui įgyvendinti bei dokumentai, patvirtinantys savininko ir (ar) dalyvių finansinius pajėgumus skirti lėšas (patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentų kopijos, aktuali pajamų deklaracija, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos žyma ir (ar) kt.).
- laisvos formos pareiškėjo deklaracija, patvirtinanti, kad įrengtame šilumos gamybos įrenginyje, jo eksploatacijos laikotarpiu, bus naudojamas tik biokuras;
- kiti būtini dokumentai, jų nuorašai arba kopijos arba informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti.

Kilus klausimams, prašome kreiptis:
Telefonu: +370 69994315;
e. paštu: vida@oiv.lt.Grįžti į peržiūrą