Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

Inobranda

Feed
2023-07-12
-
2023-11-13
InoBranda(brandiesiems)
Brandus inovatorius – pareiškėjas, PĮP pateikimo dieną vykdantis veiklą ilgiau kaip 3 metus, jo veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 300 000,00...   Daugiau


Inopažanga

Feed
2023-07-12
-
2023-11-13
InoPažanga(pažengusiems)
Pažengęs inovatorius – pareiškėjas PĮP pateikimo dieną vykdantis veiklą ne trumpiau kaip 1 metus, kurio veiklos pajamos per paskutinius 3 finansinius metus arba nuo įmonės registravimo dienos (jei...   Daugiau


PRIEMONĖ "EKSPERIMENTAS" NR.1 IR NR.2

Feed
2019-10-11
-
2020-02-17
EKSPERIMENTAS NR.1 IR NR.2
2019 m. spalio 11 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę "Eksperimentas", kvietimai Nr.1 ir Nr.2 Bendras kvietimų biudžetas: 72 700 000 Eur. Pagal kvietimą Nr.1 (bendrasis kvietimas)...   Daugiau


 

"MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS" PRIEMONĖ „INOČEKIAI“

Feed
2018-04-27
-
2021-03-31
INOČEKIAI
MOKSLO, INVESTICIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪRA (MITA) kviečia teikti paraiškas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ Priemonės...   Daugiau


PRIEMONĖ "INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO IR VERSLO PROJEKTAI"

Feed
2019-03-31

Priemonės finansavimo sąlygų aprašas dar nėra patvirtintas. Kvietimo teikti paraiškas laikas bus patikslintas Ūkio ministerijai patikslinus kvietimų grafiką.   Daugiau


PRIEMONĖ "SMART FDI"


PRIEMONĖ "SMART FDI"

Pradėti:2017-06-22
Pabaiga:2020-11-30

PRIEMONĖ “SMART FDI”
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 2017 m. birželio 22 d. paskelbė kvietimą paramai gauti pagal priemonę „Smart FDI“. Šia priemone siekiama paskatinti tiesiogines užsienio investicijas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas, MTEIP infratruktūros kūrimą ar plėtrą bei procesų ir organizacinių inovacijų diegimą.
Finansavimo tikslas ir dydis
- Pritraukti į Lietuvą užsienio investicijas mokslinių tyrimų ir/ar eksperimentinės plėtros ir/ar inovacijų (MTEPI) srityje pagal sumanios specializacijos kryptis.
- Projektams finansuoti planuojama paskirstyti 39,14 M €.
Tinkami pareiškėjai
- Pareiškėju gali būti užsienio investuotojas arba bet kokio dydžio užsienio investuotojo* Lietuvoje įsteigta įmonė arba filialas, kuriam investuotojas daro lemiamą įtaką.
- MTEP veiklai partneriais gali būti bet kokio dydžio įmonės ir mokslo ir studijų institucijos (MSI).

Pastaba* Investuotojas (pareiškėjas) Lietuvos Respublikoje ne anksčiau kaip 10 metų iki paraiškos pateikimo yra investavęs į gamybos ar paslaugų sektorių ir ketina pradėti MTEPI veiklą Lietuvos Respublikoje arba investuotojas (pareiškėjas) nėra vykdęs veiklos Lietuvos Respublikoje ir ketina pradėti MTEPI veiklą Lietuvos Respublikoje.
Finansuojamos veiklos
Veikla Nr.1: MTEP veiklos
Veikla Nr.2: MTEPI infrastruktūros kūrimas arba plėtra.
Veikla Nr.3: Procesų ir organizacinių inovacijų diegimas.

Paramos dydis ir intensyvumas
Veiklai Nr.1: Iki 3M €vienam projektui.
Intensyvumas:
- Iki 50% mokslinių tyrimų išlaidų;
- Iki 25%eksperimentinės plėtros išlaidų;
- +20% mažai ir labai mažai įmonei;
- +10% vidutinei įmonei.
- +15%, jei projekte dalyvauja tinkamas partneris.

Veiklai Nr.2: Iki 6,5M €vienam projektui.
Intensyvumas:
- Iki 45% tinkamų išlaidų labai mažai ir mažai įmonei;
- Iki 35% tinkamų išlaidų vidutinei įmonei;
- Iki 25% tinkamų išlaidų didelei įmonei.
Veiklai Nr.3: Iki 0,5 M €vienam projektui.
Intensyvumas:
- Iki 50% tinkamų išlaidų labai mažai, mažai ir vidutinei įmonei;
- Iki 15% tinkamų išlaidų didelei įmonei.
Tinkamos finansuoti išlaidos
Veiklai Nr.1:
- Darbo užmokestis ir komandiruotės;
- Medžiagų ir kito trumpalaikio turto įsigijimas;
- Ilgalaikio turto nusidėvėjimas;
- Patentų, licencijų (išskyrus programinės įrangos licencijas) ir MTEP paslaugų įsigijimas (iki 50% tinkamų veiklos išlaidų);
- Patalpų, įrangos nuoma ir projekto administravimas (iki 10% tinkamų veiklos išlaidų).
Veiklai Nr.2:
- Statyba, rekonstravimas, remontas;
- Patentų ir licencijų įsigijimas;
- MTEPI įrengimų, baldų ir įrankių įsigijimas;
- Kompiuterinės technikos įsigijimas (iki 50% tinkamų veiklos išlaidų).
Veiklai Nr.3:
- Techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimas;
- MTEPI paslaugų įsigijimas;
- Medžiagų ir kito trumpalaikio turto įsigijimas;
- Ilgalaikio turto nusidėvėjimas;
- Darbo užmokestis ir komandiruotės;
- Projekto administravimas.


Kitos svarbios sąlygos
- Projektu kuriamas produktas turi būti naujas įmonės, rinkos arba pasaulio lygmeniu;
- Projektas atitinka bent vieną sumanios specializacijos kryptį;
- Projekto trukmė negali viršyti 24 mėnesių, jei vykdoma veikla Nr.1 ir/ar veiklaNr.3, arba 36 mėnesių visais kitais atvejais;
- Pareiškėjas gali įgyvendinti vieną, dvi arba visas tris veiklas;
- Subsidijos intensyvumas veiklai Nr.1 didinamas 15%:
- jei projekte dalyvauja partneris/partneriai, iš kurių bent vienas yra maža arba vidutinė įmonė, kurie visi kartu padengia ne daugiau nei 30% tinkamų finansuoti išlaidų;
arba
- jei projekte dalyvauja MSI (mokslo ir studijų institucija), kuri savo lėšomis padengia ne daugiau nei 10% projekto tinkamų finansuoti išlaidų ir gauna teisę skelbti projekto darbo rezultatus.
- Jeigu pareiškėjas, įgyvendinantis veiklą Nr.3 yra didelė įmonė, tai partneris, kuris privalo būti maža arba vidutinė įmonė, turi prisidėti ne daugiau nei 30% tinkamų finansuoti išlaidų.
- Jeigu pareiškėjas, įgyvendinantis veiklą Nr.2, sukurtą MTEPI infrastruktūrą planuojama naudoti gamyboje, subsidija bus skirta infrastruktūros kūrimo išlaidų daliai, proporcingai infrastruktūros panaudojimui tik MTEP vykdyti.
- Jeigu pareiškėjas, įgyvendinantis veiklą Nr.2, planuoja naują statybą, rekonstrukciją ar kapitalinį remontą, tuomet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškos įgyvendinančiajai institucijai pateikimo dienos, turi įgyvendinančiajai institucijai pateikti statinio statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto techninį projektą.

Reikalingi pateikti dokumentai
- Nustatytos formos paraiška ir užpildyti reikalingi priedai;
- Verslo planas su reikalaujamais pagal taisykles priedais;
- SVV deklaracija (pareiškėjo ir partnerio, jei projektas įgyvendinamas su partneriais);
- užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetąų
- projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėją ir partnerį (-ius), jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais);
- dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kt.);
- preliminarius finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų išlaidų padengimą);
- jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais);
- partnerio (-ių) deklaraciją (-jas), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais) (partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą)‘
- pažyma, įrodanti, kad pareiškėjas yra įvykdęs su mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus (kai pareiškėjas – užsienio investuotojas (įmonė);
- poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą (kopiją) (jei privaloma pagal teisės aktus);
- kt. dokumentai.

Kilus klausimų, prašome kreiptis:
Tel.: +370 69994315 (Vida);
El.p.: vida@oiv.ltGrįžti į peržiūrą