Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS (2022 M.)

Feed
2022-03-01
-
2022-04-29
Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m.)
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) greitu metu paskelbs kvietimą "Investicijos į miškininkystės techologijas" Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos...   Daugiau


INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS (2020 M. II)

Feed
2020-12-01
-
2020-12-30
INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS
Nacionalinė mokėjimo agentūra nuo 2020-12-01 planuoja paskelbti kvietimą teikti paraiškas pagal Lietuvos KP 2014–2020 m. programos priemonės „INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO...   Daugiau


ES PARAMA MIŠKO VEISIMUI 2017 m.


PRIEMONĖ „MIŠKO VEISIMAS (2017 M.)“

Pradėti:2017-08-01
Pabaiga:2017-09-29

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“, kuria siekiama skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.

Tinkami pareiškėjai:
•juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise;
•savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Remiamos veiklos:
• miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka);
• Pagal Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskelbus ekstremalią situaciją, įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama miško įveisimo išmokos dalis, proporcinga įveisto miško plotui, kuriame miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvę, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“, reikalavimais;
• įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).

Kvietimo tinkamos išlaidos:
paramos paraiškoje numatytos išlaidos turi būti susijusios su priemonės veiklos srities remiama veikla.

Paramos dydis ir intensyvumas

Paramos dydis: 3140 Eur už 1ha
Finansavimo intensyvumas:
Medžių rūšys* Miško įveisimo išmoka Eur už 1 ha Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo kasmetinė išmoka (mokama 12 metų) Eur už 1 ha
Paprastoji pušis 1097 363
Paprastoji eglė 988 284
Karpotasis ir plaukuotasis beržai, paprastasis skroblas 1002 123
Juodalksnis 1023 123
Europinis ir plačiažvynis maumedžiai 1900 204
Paprastasis klevas, paprastasis uosis, kalninė guoba, paprastasis skirpstas, paprastoji vinkšna 2491 224
Mažalapė liepa 2578 178
Bekotis ir paprastasis ąžuolai, paprastasis bukas 3140 246
Drebulė 1546 136
Hibridinė drebulė 2123 150
Pastabos:
1. Į miško įveisimo išmoką įtrauktos ir projektuotų miško apsaugos priemonių (tvorų įrengimo ir pan.) išlaidos.
2. Veisiant medžių rūšis, nenurodytas lentelėje, taikoma mažiausia miško įveisimo išmoka (988 Eur už 1 ha), įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka (123 Eur už 1 ha).
3. Vieno hektaro miško įveisimo, miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos (kai želdinamame plote nėra savaime augančių medžių) apskaičiuojamos vadovaujantis projektuose nurodytomis želdinių rūšinės sudėties formulėmis, išskaičiuojant išmokų dalis pagal formulėse nurodytus želdinių kiekius, išreikštus skaičiais nuo 1 iki 10. Pvz.: pagal formulę 7P3B vieno hektaro miško įveisimo išmoka apskaičiuojama taip: 70 proc. paprastosios pušies miško įveisimo išmokos (767,9 Eur) + 30 proc. beržo miško įveisimo išmokos (300,6 Eur) = 1068,5 Eur/ha; pagal formulę 7P3B vieno hektaro miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka apskaičiuojama taip: 70 proc. paprastosios pušies miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos (254,1 Eur) + 30 proc. beržo miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos (36,9 Eur) = 291 Eur/ha.
4. Vieno hektaro miško įveisimo išmokos iš dalies apaugusiame plote apskaičiuojamos vadovaujantis projektuose nurodytomis želdinių rūšinės sudėties formulėmis ir želdinamame plote esančių savaiminukų skaičiumi, išskaičiuojant proporcingas išmokų dalis. Pvz., pagal formulę 7P3B esant 2000 vnt. paprastosios pušies savaiminukų ir papildomai sodinant 2000 vnt. paprastosios pušies sodmenų, vieno hektaro paprastosios pušies išmoka mažinama proporcingai savaiminukų kiekiui, t. y. 50 procentų. Atitinkamai formulėje nurodytas paprastosios pušies koeficientas (7) taip pat mažinamas 50 proc. ir vieno hektaro paprastosios pušies miško įveisimo išmoka sudaro 383,95 Eur, o pagal formulę 7P3B paskaičiuota bendra išmoka būtų: 70 proc. paprastosios pušies miško įveisimo išmoka esant 50 proc. paprastosios pušies savaiminukų (383,95 Eur) + 30 proc. beržo miško įveisimo išmokos (300,6 Eur) = 684,55 Eur/ha. Vieno hektaro įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos iš dalies apaugusiame plote apskaičiuojamos neatsižvelgiant į esamų savaiminukų skaičių, o vadovaujantis projektuose nurodytomis želdinių rūšinės sudėties formulėmis, išskaičiuojant išmokų dalis pagal formulėse nurodytus želdinių ir žėlinių skaičius, išreikštus skaičiais nuo 1 iki 10 (pavyzdys pateiktas 3 pastaboje).

Projektų atrankos kriterijai ir balai:
1. visi su paramos paraiška pateikti projektai skirti tik miško žėliniais apaugusio ploto priežiūrai, apsaugai ir ugdymui ir (arba) miškui veisti miško žėliniais apaugančiame plote, kuriame reikalingas tik papildomas želdinimas (kai miško žėliniai sklype sudaro 50 proc. ir daugiau reikalingo tankio, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais), – skiriama 20 balų;
2. daugiau nei 50 proc. ploto, kuriame veisiamas miškas, priskiriama prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, nustatytų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakyme Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, – skiriama 15 balų;
3. miškas veisiamas žemėje, kurios bent vieno sklypo našumas yra iki 32 balų imtinai – skiriama 15 balų;
4. visi su paramos paraiška pateikti projektai suprojektuoti taip, kad beržai, pušys, eglės ar juodalksniai arba jų kombinacija želdinių sudėtyje sudaro daugiau kaip 80 proc. – skiriama 15 balų;
5. miškas veisiamas savivaldybės teritorijoje, kurios miškingumas yra iki 33,3 proc. – skiriama 10 balų;
6. pareiškėjas, veisiantis mišką jam (arba ir bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje žemėje, yra:
6.1. fizinis asmuo – skiriama 15 balų;
6.2. juridinis asmuo – skiriama 10 balų;
7. veisiamas miškas ribojasi su esamu mišku arba su veisiamu mišku, už kurį skirta parama ir laikomasi numatytų įsipareigojimų pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ – skiriami 5 balai;
8. pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.

Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius – 30 balų. Nesurinkus 30 balų, paraiška atmetama.

Jeigu reikia pagalbos, ruošiant dokumentus, kreipkitės:
Tel.: +370 699 94315 (Vida)
El.p.: vida@oiv.lt
Grįžti į peržiūrą


 

INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS 2017 m.

Feed
2017-08-01
-
2017-09-29
„Investicijos į miškininkystės technologijas“ 2017 m.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų...   Daugiau


PRIEMONĖ „MIŠKAMS PADARYTOS ŽALOS PREVENCIJA IR ATLYGINIMAS (2017 M.)“

Feed
2017-08-01
-
2017-09-29
MIŠKAMS PADARYTOS ŽALOS PREVENCIJA IR ATLYGINIMAS (2017 M.)“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų...   Daugiau