Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI (VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONAS)

Feed
2022-11-11
Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)
Kviečiame ruoštis artėjančiam kvietimui Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) Kvietimas skirtas paskatinti pramones įmones padidinti energijos vartojimo...   Daugiau


PRIEMONĖ „ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT+“ 2019 m.

Feed
2019-12-18
-
2020-04-20
PRIEMONĖ "ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT" Nr.4, Nr.5
Administruojanti institucija: Lietuvos verslo paramos agentūra Kvietimas skirtas Nr. 4 (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms). Kvietimas skirtas Nr. 5 (didelėms pramonės įmonėms). Priemonės...   Daugiau


PRIEMONĖ "AUDITAS PRAMONEI LT" (2018 M.)


PRIEMONĖ "AUDITAS PRAMONEI LT" NR.3

Pradėti:2018-06-25
Pabaiga:2018-08-27

Lietuvos verslo paramos agentūra 2018-06-25 paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę "Auditas pramonei LT" (3 kvietimas). Paraiškos bus renkamos 2 mėnesius, iki 2018-08-27.
Kvietimo biudžetas: 500 655 Eur.

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas:
1. Jeigu projektas skirtas energijos vartojimo auditui atlikti labai mažoje ar mažoje pramonės įmonėje – 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).
2. Jeigu projektas skirtas energijos vartojimo auditui atlikti vidutinėje ar didelėje pramonės įmonėje – 18 000 Eur (aštuoniolika tūkstančių eurų) Eur.
Finansavimo intensyvumas:
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis negali viršyti:
- 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža pramonės įmonė ir maža pramonės įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
- 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė pramonės įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
- 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra didelė pramonės įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamas pareiškėjas:
1. Labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės.
2. Didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, privalomu pagal Direktyvą 2012/27/ES.
3. Pareiškėjo vidutinė metinė apyvarta iš įmonės pagamintos pramonės produkcijos negali būti mažesnė negu 579 240 Eur (skaičiuojant už dvejus praėjusius finansinius metus) (vertinama, ar pareiškėjas yra pramonės įmonė, kurios paskutiniųjų dviejų metų vidutinė metinė apyvarta iš pagamintos pramonės produkcijos yra ne mažesnė negu 579 240 Eur.
4. Jeigu pareiškėjas yra didelė pramonės įmonė, ji turi būti atlikusi pagal Direktyvą 2012/27/ES privalomąjį energijos vartojimo auditą. Neįvykdžius šio projekto parengtumo reikalavimo, paraiška atmetama, neprašius papildomų dokumentų.
Kvietimo tikslas:
skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.

Finansuojamos veiklos: energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse.

Kvietimo tinkamos išlaidos: tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 49 straipsnį yra laikomos išlaidos tyrimams, t. y. energijos vartojimo auditui pramonės įmonėse atlikti (perkant paslaugą).

Kitos sąlygos:
1. Auditą gali atlikti Auditorius – fizinis asmuo, kuris yra atestuotas pagal Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1-148 „Dėl Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašas), nuostatas. Energijos vartojimo auditą gali atlikti ir juridinis asmuo, kurio bent vienas darbuotojas yra auditorius, atestuotas pagal Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašą.
2. Jeigu pareiškėjas numato technologinių procesų organizavimo pokyčius, dėl kurių gali kisti (padidėti ar sumažėti) suvartojamos energijos sąnaudos, tai turi būti įvertinta energijos vartojimo audito metu ir aptarta audito ataskaitoje. Atlikus energijos vartojimo auditą, per dvejus metus po audito atlikimo turi būti įdiegta bent 30 proc. audito ataskaitoje rekomenduotų energijos vartojimo efektyvumo priemonių, kurios pagal atsipirkimo laiką galėtų būti priskirtinos Audito atlikimo metodikoje nurodytai A grupei (paprastasis atsipirkimo laikas iki vienerių metų) ir B grupei (paprastasis atsipirkimo laikas nuo vienerių iki trijų metų). Energijos vartojimo auditas turi numatyti ir C grupei (paprastasis atsipirkimo laikas ilgesnis nei trys metai) priskirtinas energijos vartojimo efektyvumo priemones.Grįžti į peržiūrą


PRIEMONĖ „ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT+“ 2017 m.

Feed
2017-07-24
-
2017-12-15
PRIEMONĖ „ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT+“
Administruojanti institucija: Lietuvos verslo paramos agentūra Kvietimas skirtas Nr. 2 (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms). Kvietimas skirtas Nr. 3 (didelėms pramonės įmonėms). Priemonės...   Daugiau


PRIEMONĖ „BIOKURO PANAUDOJIMO SKATINIMAS ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI“ 2017 m.

Feed
2017-09-29
-
2017-12-29
PRIEMONĖ „BIOKURO PANAUDOJIMO SKATINIMAS ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI“ 2017 m.
Administruojanti institucija: Lietuvos verslo paramos agentūra Priemonės tikslas: užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą bei paskatinti didesnį biokuro naudojimą centralizuoto tiekimo...   Daugiau